Tạo tệp Robots.txt miễn phí 100%

Search Engine Optimization

Tạo Robots.txt


Padrão - todos os robôs são:  
    
Atraso de rastreamento:
    
Mapa do site: (deixe em branco se você não tiver) 
     
Robôs de pesquisa: Google
  Google Image
  Google Mobile
  MSN Search
  Yahoo
  Yahoo MM
  Yahoo Blogs
  Ask/Teoma
  GigaBlast
  DMOZ Checker
  Nutch
  Alexa/Wayback
  Baidu
  Naver
  MSN PicSearch
   
Diretórios restritos: O caminho é relativo ao root e deve conter uma barra final "/"
 
 
 
 
 
 
   Agora, crie o arquivo 'robots.txt' no seu diretório raiz. Copie o texto acima e cole no arquivo de texto.


Sobre Tạo Robots.txt

Như với sitemap sẽ giúp công cụ biết đường tới những bài viết cần được lập chỉ mục. Còn tệp Robots.txt sẽ giúp các công cụ tìm kiếm biết đâu là phạm vi được lập chỉ mục và không được lập chỉ mục. Ví dụ những trang quản trị, những trang hiển thị kết quả tìm kiếm, những trang trùng lặp nội dung... các bạn nên tránh để cho các công cụ tìm kiếm lập chỉ mục.

Sau khi các bạn tạo tệp robots.txt thì tải file này lên thư mục gốc của tên miền hoặc tên miền con (nếu dùng subdomain).